Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cồi sò điệp Nhật nhập khẩu

Cá ngừ phần bụng trên Nhật nhập khẩu

Cá hương nhật bản

Cầu Gai 250g

Cầu Gai 150g