Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá Ngừ Vằn Nhật nhập khẩu

Cá Vược đỏ Nhật nhập khẩu

Cá Vẹt nguyên con Nhật nhập khẩu

Madai (Cá Tráp đỏ) Nhật nhập khẩu

Cá Chi Quân Nhật nhập khẩu

Cá Chẽm Đen Nhật nhập khẩu

Cá Bò Nhật nhập khẩu

Cá Thu Đao Nhật nhập khẩu

Cá mòi Nhật nhập khẩu

CÁ CAM SỌC Nhật nhập khẩu

Kinki Nhật nhập khẩu

Cá Hồi Nhật