Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cồi sò điệp Nhật nhập khẩu

Cá ngừ phần bụng trên Nhật nhập khẩu

Cá hương nhật bản ( ayu)

Cầu Gai 250gr

Cầu Gai 150gr