Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá thu Nhật nhập khẩu

Pacific Saury (Cá thu đao) Nhật nhập khẩu

Cá mòi Nhật nhập khẩu

Cá Háo sọc Nhật nhập khẩu

Flying fish (Cá chuồn) Nhật nhập khẩu

CÁ CAM SỌC Nhật nhập khẩu

Cá cam Nhật Tự nhiên nhập khẩu

Kanpachi File Nhật nhập khẩu

Kanpachi (Cá cam) Nhật nhập khẩu