Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá Thu Nhật nhập khẩu

Cá Thu Đao Nhật nhập khẩu

Cá mòi Nhật nhập khẩ

Cá Háo Sọc Nhật nhập khẩu

CÁ CAM SỌC Nhật nhập khẩu

Cá Cam Nhật tự nhiên nhập khẩu

Kanpachi Fillet Nhật nhập khẩu

Kanpachi Cá Cam Nhật nhập khẩu