Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cồi sò điệp Nhật nhập khẩu

Cá ngừ phần bụng trên Nhật nhập khẩu

Cá hương nhật bản

Cầu Gai 250g

Cá ngừ phần lưng đầu Nhật nhập khẩu

Maguro lưng (cá Ngừ phần lưng) Nhật nhập khẩu

Maguro bụng (cá Ngừ phần bụng) Nhật nhập khẩu

Cá Ngừ Vằn Nhật nhập khẩu

Cá Vược đỏ Nhật nhập khẩu

Cá Vẹt nguyên con Nhật nhập khẩu

Madai (Cá Tráp đỏ) Nhật nhập khẩu

Isaki (Cá Kẽm Lang) Nhật nhập khẩu